Virksomhedspolitik

FH Contractors A/S laver løbende forbedringer
FH Contractors A/Splanlægger, gennemfører og følger op på løbende forbedringer af miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsstyringssystemets effektivitet.

FH Contractors A/S overholder love og krav
FH Contractors A/S vil overholde relevante lov- og myndighedskrav samt andre indgåede aftaler.

FH Contractors A/S reviderer sit styregrundlag årligt
FH Contractors A/Sreviderer årligt sine politikker, målsætninger og mål indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

FH Contractors A/S politikker kendes af alle
FH Contractors A/Skvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik er kendt af og tilgængelig for alle medarbejdere gennem nyhedsbreve, ledelsessystemets IT-platform Improve og medarbejderhåndbogen. Politikkerne er tilgængelige for vore samarbejdspartnere på vores hjemmeside.

 

Kvalitet

FH Contractors vil levere produkter og ydelser, der lever op til vore kunders krav samt løbende forbedre vort kvalitetsledelsessystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001:2008. Se certifikat.

FH Contractors´ ekspertise er rekruttering af mandskab indenfor områderne industri, kraftvarmeværker, værfter, Oil & gas on/offshore m.v. Vores personale udfører alle former for værkstedsarbejde, konstruktions-svejsning, rør-svejsning etc.
 
Det er FH Contractors politik altid at udleje og udsende kompetente og erfarne medarbejdere - så de opfylder kundernes krav og forventninger:

  • Alle udsendte medarbejdere bliver grundigt evalueret inden ansættelse.

  • Alle udsende medarbejdere, skal have de relevante kursusbeviser.

  • Hvis kunden ønsker det, godkender kunden medarbejdernes kompetencer, inden en mobilisering foretages.

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vor virksomhed er i dag førende på mange områder. Det skal også gælde på sikkerhed. Det betyder at vore sikkerhedssystemer og den måde vi arbejder med sikkerhed på, generelt skal ligge på niveau, eller være bedre end de virksomheder og brancher vi normalt sammenligner os med.

Vi skal arbejde systematisk med at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom og dermed opretholde og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vore medarbejdere.

Vi vil stræbe efter løbende at forbedre FH Contractors´ arbejdsmiljøpræstation og arbejdsmiljøledelses-systemet, som er certificeret i henhold til OHSAS 18001:2008. Se certifikat.

Vores miljø- og arbejdsmiljøorganisation er hjørnestenen i vort sikkerhedsfundament. Sikkerhedsledere og andre med arbejde indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø, skal have veldefinerede rammer at arbejde under – herunder også økonomiske rammer.  

  • Vi vil gennem instruktion og information, søge at påvirke vore medarbejders holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed i en positiv retning.

  • Forbedringer og tiltag iværksættes ud fra konkrete risikovurderinger – ”sandsynlighed x konsekvens”.

  • Vi forpligtiger os til at vedligeholde virksomhedens sikkerhedsudstyr, dels placeret i Esbjerg samt sikkerhedsudstyr udleveret til udlejet personale.

  • Vi skal opretholde et rimeligt niveau i sikkerhedsuddannelse blandt medarbejdere. Det er et vigtigt element i forhold til forebyggelse og indsats overfor uheld.

 FH Contractors beredskabsplan er en del af vort sikkerhedssystem.

 

Miljø

Vi vil stræbe efter løbende at forbedre FH Contractors´ miljøpræstation og miljøledelsessystemet, som er certificeret i henhold til ISO 14001:2004. Se certifikat.

Vi vil bestræbe os på at anvende bæredygtige forretningsmetoder og -processer, der forebygger forurening.

  • FH Contractors vil udvikle og tilbyde produkter og serviceydelser, der giver færrest mulige miljøpåvirkninger.

  • Vi vil minimere spild, optimere ressourceforbrug og sikre en forsvarlig bortskaffelse af affald.

  • Vi vil reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer

FH Contractors vil være en miljøansvarlig nabo i de lokalsamfund, hvor vi opererer, og handle hurtigt og ansvarligt for at rette forhold, der kan bringe sundhed, sikkerhed eller miljø i fare.